When you start learning with us, we will assess your ability to use English and assess your level. There is no requirement to study with a teacher, you are welcome to use the Forum and free lessons as much as you like. We will continue to add more free lessons as often as we can but you will learn much better and more quickly if you spend time with a teacher.

Skype Call eMail

ຮຽນພາສາອັງກິດອອນລາຍ ນຳ

The English College

ທ່ານສາມາດຮຽນເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນ ຫຼືໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງເພື່ອໄປຂຶ້ນຫ້ອງຮຽນ. ພວກເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນ ວິທີການຮຽນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ລົງທະບຽນຟີຣ (ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມເບື້ອງຂວາ ໂດຍເລືອກໃສ່ ສະໝັກເປັນສະມາຊິກ) ແລະທ່ານສາມາດ ເລີ່ມຮຽນໄດ້ທັນທີເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ. ການເປັນສະມາຊິກຂອງ ວິທະຍາໄລພາສາອັງກິດອອນລາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມ, ທ່ານຈ່າຍພຽງຄ່າຊົ່ວໂມງ ສອນຂອງອາຈານຕາມແຕ່ລະບົດຮຽນ. ເບື້ອງຕົ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຟີຣໃນພາກສະເໜີ ເຊີ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອາຈານຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານ ສາມາດຮຽນ ຫຼາຍໆບົດໃນແຕ່ລະອາທິດຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຮຽນນຳອາຈານເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ ລາຄາຮຽນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ $18 ສຳລັບພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ ແລະ $22.50 ສຳລັບພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ແລະ ການສອບເສັງ.

ເສຍຄ່າຮຽນ 9 ບົດຮຽນ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຟີຣ 1 ບົດຮຽນ

 45 ນາທີ  60 ນາທີ  10 x 45 ນາທີ  10 x 60 ນາທີ 
ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ  $18.00  $22.50  $162.00  $202.50
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ  $22.50  $29.00  $202.50  $261.00
 ການສອບເສັງ/IELTS   $22.50  $29.00  $202.50  $261.00

 45 ນາທີ  60 ນາທີ  10 x 45 ນາທີ  10 x 60 ນາທີ 
ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ  $12.00  $15.00  $108.00  $135.50
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ  $15.00  $19.50  $135.50  $175.50
 ການສອບເສັງ/IELTS   $15.00  $19.50  $135.50  $175.50

 

   45 ນາທີ  60 ນາທີ  10 x 45 ນາທີ  10 x 60 ນາທີ 
ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ  95,500 Kip   120,000 Kip   857,500 Kip    1,076,000 Kip  
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ  120,000 Kip   155,000 Kip   1,076,000 Kip    1,393,500 Kip  
 ການສອບເສັງ/IELTS   120,000 Kip   155,000 Kip   1,076,000 Kip    1,393,500 Kip  

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາດຽວນີ້ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ວັດລະດັບຂອງທ່ານ ແລະ ເລີ່ມຮຽນໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

Visa      Mastercard      Paypal      American Express    Qiwi